Hodnotenie žiakov počas "školy doma" Tlačiť
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 08 Apríl 2020 09:03

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na

domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

 

Tu sú niektoré z usmernení:

✅ Priebežné hodnotenie počas mimoriadnej situácie (zavretia škôl) sa robí slovne, nie formou

známkovania.

✅ Záverečné hodnotenie na vysvedčení môže byť známkou, slovne aj kombinovane.

✅ Riaditeľ oznámi neznámkovanie predmetov, ktorých ciele nemožno počas zatvorenia škôl

naplniť (výchovy) V prvom ročníku ZŠ prebehne priebežné aj záverečné hodnotenie slovne.

✅ Neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomiek (ale je to možné).

✅ V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak hodnotený známkou nedostatočný a nemôže

opakovať ročník. Je však možné určiť preskúšanie žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vzdelávania

na diaľku. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali nedostatočnú aspoň z dvoch predmetov alebo boli neklasifikovaní,

môžu absolvovať komisionálne skúšky.

Kompletné usmernenia nájdete tu:

Posledná úprava Piatok, 28 August 2020 20:09