Výberové konanie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 22 December 2010 00:00

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla Stropkov vypisuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na učiteľa matematiky na obdobie 1.3.2011 - 30.6.2012

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa Vyhlášky MŠ  SR č. 411/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov v odbore matematika

- občianska bezúhonnosť

- schopnosť vychovávať a viesť žiakov v kresťanskom duchu

- pozitívny vzťah k deťom a mládeži

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška do výberového konania

- overené kópie o vzdelaní

- profesijný životopis

- potvrdenie o prijatí sviatosti krstu  alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list)

- odporúčanie kňaza

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace


Prihlášku a požadované doklady do výberového konania treba doručiť (doporučenou poštou alebo osobne) do 31.1.2011 na adresu: CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov.

Stropkov, 22.12.2010, Mgr. Mária Karašinská - riaditeľka školy

Posledná úprava Nedeľa, 26 December 2010 14:14