Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť - Cesta k úspechu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 17 Január 2020 19:33

CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť – Cesta k úspechu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu  a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu: marec 2019 – február 2021

ITMS2014+: 312011R543

Hlavné aktivity projektu:

1. Tvorba učebných materiálov a mimoškolská činnosť pre žiakov

Táto aktivita je realizovaná za účasti siedmich pedagogických zamestnancov s cieľom tvorby učebných materiálov, pracovných zošitov, prezentácií, rôznych textov a iných materiálov pre sedem krúžkov pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy, zvýšenia prírodovedných, matematických, enviromentálnych, jazykových a IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti, podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia.

2. Vzdelávanie a rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov

Aktivita je zameraná na vzdelávanie pedagógov a odborných zamestnancov v oblasti rozvoja a zvýšenia vedomostí a kľúčových kompetencií vrátane čitateľskej gramotnosti a IKT zručností. V rámci tejto aktivity budú realizované tri druhy neakreditovaných školení. Cieľom vzdelávanie je, aby si pedagóg základnej školy prehĺbil a rozšíril svoje profesijné kompetencie z oblasti čitateľskej gramotnosti ako nadpredmetovej kompetencie a jej implementácie do edukačného procesu.

3. Riadenie projektu

Riadenie projektu zabezpečujú zamestnanci CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov a zamestnanci pracujúci na dohodu o vykonaní práce. V rámci projektu budeme realizovať verejné obstarávanie na nákup zariadenia, IKT vybavenia, didaktických prostriedkov a školiaceho materiálu.

Posledná úprava Piatok, 17 Január 2020 19:37
 
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť - Cesta k úspechu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 17 Január 2020 19:21

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť – Cesta k úspechu

Cieľ projektu:

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu:   marec 2019 – február 2021

ITMS2014+: 312011R543

www.esf.gov.sk , www.minedu.gov.sk

Posledná úprava Piatok, 17 Január 2020 19:32
 
V ZŠ úspešnejší II - Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 17 Január 2020 19:02

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov


V základnej škole úspešnejší II – Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám

Cieľ projektu:

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov


Trvanie projektu:

september 2019 – august 2022

ITMS2014+: 312011U612

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

Posledná úprava Piatok, 17 Január 2020 19:32
 
Pomôž mi, aby som to urobil sám PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 17 Január 2020 00:00

Názov projektu: Pomôž mi, aby som to urobil sám

Kód projektu /ITMS2014+/: 312011U612

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu: september 2019 – august 2022

Hlavné aktivity projektu:

1. Podpora inklúzie prostredníctvom pedagogických asistentov

Hlavná aktivita projektu s názvom Podpora inklúzie prostredníctvom pedagogických asistentov je zameraná na činnosť dvoch pedagogických asistentov zamestnaných na plný úväzok primárne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo sociálne znevýhodneného prostredia – prevažne z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom aktivity je utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšenie školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

2. Podpora inklúzie prostredníctvom školsykého psychológa

Hlavná aktivita projektu s názvom Podpora inklúzie prostredníctvom školského psychológa je zameraná na činnosť školského psychológa zamestnaného na plný úväzok primárne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sekundárne pre všetkých žiakov školy, ktorí budú potrebovať pomoc školského psychológa.

 
PRINED - projekt inkluzívnej edukácie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 29 August 2014 14:34

Základné informácie o projekte PRINED – PRojek INkluzívnej EDukácie

Ako už z názvu vyplýva Národný PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED)  má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v  MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť  predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

Projekt nadväzuje na prebiehajúce projekty Metodicko – Pedagogického Centra (MPC): Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie  v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska.  Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg), ktorí  pri práci s deťmi nebudú pôsobiť len v školách, ale aj v teréne. PRINED rovnako ako jeho predchodcovia MRK1 a MRK2 výrazne prispieva k riešeniu zamestnanosti tým, že vytvára 250 nových pracovných miest na pozície pedagogický asistent, z čoho 200 pracovníkov bude pôsobiť na základných školách a ďalších 50 na materských školách.

Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíček v hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať  napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov, krúžkov.

Projekt je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie.  Náklady predstavujú takmer 16 miliónov. Potrvá do novembra 2015.

 

Metodicko pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, výchovy,  vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a  nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.  Metodicko -pedagogické centrum má tri  regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje viaceré Národné projekty v rámci  Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských  zdrojov www.mpc-edu.sk

PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Posledná úprava Piatok, 29 August 2014 14:39
 
Premena tradičnej školy na modernú PDF Tlačiť E-mail

Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho overenie v 1. a 5. ročníku ZŠ v rámci reformy systému vzdelávania a odbornej prípravy napĺňa opatrenie pod názvom Premena tradičnej školy na modernú.

Čítať celý článok...
 
Hugo pomáha aj na cirkevnej škole PDF Tlačiť E-mail

Hugo - symbol verejnej zbierky Hodiny deťom Nadácie pre deti Slovenska - od septembra 2007 pomáha aj našim deťom.

Čítať celý článok...
 
Projektove vyučovanie žiakov 9. ročníka ZŠ PDF Tlačiť E-mail
Európsky sociálny fond

Projekt ESF výzvy GSRĽZ, cieľom ktorého je rozvojom schopností vo využívaní informačných technológií, cudzích jazykov a schopnosti prezentácie pripraviť žiakov 9. ročníka ZŠ na stredoškolské štúdium.

 
VÚB zamestnanecký projekt PDF Tlačiť E-mail
Nadácia VÚB

Nadácia VÚB prostredníctvom zamestnaneckého projektu v rámci nadačného programu pre Vzdelávanie a pre Nádej podporila vzdelávanie zdravotne postihnutých detí a ich integráciu v školskom prostredí.

Čítať celý článok...
 
Renovabis PDF Tlačiť E-mail
Renovabis

Vďaka nemeckej nadácii Renovabis sme mohli uskutočniť rekonštrukciu a zrealizovanie novej učebne CH a F v hodnote takmer 500 tisíc Sk.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2