Výberové konanie na obsadenie učiteľa dejepisu a geografie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 29 Júl 2011 19:25

Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie učiteľa dejepisu a geografie
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov v odbore dejepis a
geografia
- občianska bezúhonnosť
- schopnosť vychovávať žiakov v kresťanskom duchu
- pozitívny vzťah k deťom a mládeži
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- profesijný životopis
- potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný príp. sobášny list)
- odporúčanie kňaza
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba doručiť (doporučenou poštou alebo osobne) do 19. augusta 2011 do 15.30 hod. na adresu: CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov.
Stropkov 29. júla 2011 Mgr. Mária Karašinská
riaditeľka školy

Posledná úprava Piatok, 29 Júl 2011 19:43