Riaditeľské voľno PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 27 Apríl 2016 11:22

Riaditeľské voľno – oznámenie

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z dôvodu osláv 25. výročia vzniku katolíckych škôl v Košickej arcidiecéze v Košiciach žiakom CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov riaditeľské voľno  dňa 5. mája 2016 (štvrtok).

Pre žiakov 1. až 5. ročníka bude v ten deň zabezpečené jedno oddelenie školského klubu detí a obed v školskej jedálni.

S katolíckym pozdravom Mgr. Mária Karašinská, riad. školy