Úspešné ukončenie projektu EÚ a MŠVVaŠ SR PDF Tlačiť E-mail
Napísal Alena Fiľarská   
Utorok, 19 Apríl 2011 11:34

V rámci reformy systému vzdelávania a odbornej prípravy a opatrenia pod názvom Premena tradičnej školy na modernú ukončila CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov v marci 2011 projekt pod názvom Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho overenie v 1.a 5. ročníku základnej školy. Tento zaujímavý projekt z operačného programu Vzdelávanie začala škola za podpory EÚ a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR implementovať v marci 2009. Pre pedagógov školy predstavoval výzvu, aby sa stali nositeľmi nových informácií pre žiakov a aby boli kompetentní pripraviť ich pre vedomostnú spoločnosť. Projekt priamo zachytával aj žiakov 1. a 5. ročníka, v  ktorých sa prioritne overoval novovytvorený Školský vzdelávací program pod názvom Škola múdrosti a ducha. Z neho vyplýva, že vzdelávanie na 1. stupni sa orientuje v zmysle humánnej a názornej pedagogiky Márie Montessori a kooperatívneho vyučovania (tzv. lasaliánska škola), na 2. stupni je venovaná zvýšená pozornosť rozvoju kľúčových kompetencií v oblasti IKT, cudzích jazykov, komunikačných schopností a spôsobilosti pracovať v tímoch pri riešení komplexných projektových úloh, ktoré vyžadujú integráciu poznatkov z rôznych predmetov, čím sa vytvoria lepšie predpoklady pre absolventov školy a pre úspešné zvládnutie štúdia na stredných školách.

Celý projekt pozostával z niekoľkých hlavných aktivít:

v Návrh školského vzdelávacieho programu

v Vypracovanie pedagogickej dokumentácie školského vzdelávacieho programu

v Overenie školského vzdelávacieho programu v 1. a 5. ročníku ZŠ

v Vypracovanie dvojúrovňového školského vzdelávacieho programu

v Zvýšenie kľúčových kompetencií učiteľov školy v jazyku anglickom

v Kurz pedagogiky Márie Montessori

Zaujímavou vedľajšou aktivitou projektu bola aj exkurzia žiakov 5. a 6. ročníka v Prešove, ktorá bola zameraná na predmety týchto vzdelávacích oblastí: Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty a Človek a príroda. Žiaci navštívili Krajské múzeum, Prešovskú synagógu, Slovenské technické múzeum a názornou formou si upevnili preberané učivo školského vzdelávacieho programu.

Prínos tohto projektu pre žiakov a učiteľov školy je nesporný. Za podpory finančných prostriedkov EÚ a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v celkovej sume 105 258,- € škola vypracovala kvalitnú pedagogickú dokumentáciu, zvýšila vedomosti a zručnosti učiteľov v oblasti pedagogiky Márie Montessori a anglického jazyka a zabezpečením hodnotných učebných pomôcok zvýšila modernizáciu a inováciu vyučovacieho procesu. Ukončením realizácie projektu však modernizácia a inovácia vyučovacieho procesu nekončí. V nasledujúcich školských rokoch budú postupne ďalšie ročníky vzdelávané podľa nového školského vzdelávacieho programu tak, aby absolventi našej školy boli vzdelaní na úrovni 21. storočia s kompetenciami, ktoré im umožnia úspešne zvládnuť ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách.

Mgr. Alena Fiľarská, manažér publicity

 

Posledná úprava Utorok, 19 Apríl 2011 11:37
 
Exkurzia žiakov 5. a 6. roč. (ESF) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 02 Júl 2010 12:59

Súčasťou aktivity 1.4. Overovanie školského vzdelávacieho programu s dôrazom na 5. ročník garantom ktorého je Mgr. Ladislav Vateha, bola exkurzia žiakov 5. a 6. ročníka do Prešova, ktorá bola finančne podporená EÚ. Táto exkurzia sa uskutočnila 4. júna 2010 a bola zameraná na predmety týchto vzdelávacích oblastí: Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty a Človek a príroda. Žiaci navštívili Krajské múzeum, Prešovskú synagógu, Slovenské technické múzeum a názornou formou si upevnili preberané učivo školského vzdelávacieho programu.

Mgr. Ladislav Vateha, garant aktivity

 

Posledná úprava Pondelok, 23 August 2010 17:53
 
Výstava a propagácia projektu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Sobota, 15 Máj 2010 00:00

Pri príležitosti 15. ročníka speváckej súťaže cirkevných škôl košickej arcidiécezy Pieseň pre Sv. Otca bola v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Stropkov sprístupnená pre širšiu verejnosť výstava žiackych prác vrátane panelov propagujúcich projekt Tvorba školského vzdelávacieho programu v 1. a 5. ročníku základnej školy.

Alena Filarská, manažér publicity

Posledná úprava Streda, 07 Júl 2010 15:28
 
Kurz anglického jazyka a pedagogiky Márie Montessori PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 12 Máj 2010 18:19

Projekt pod názvom Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho overenie v 1. a 5. ročníku základnej školy úspešne pokračuje  a boli realizované ďalšie aktivity, ktoré vedú k naplneniu cieľa. Jednou z aktivít bolo vypracovanie dvojúrovňového školského  vzdelávacieho programu, ktorý sa  po vydaní v internej forme v súčasnosti overuje v reformných ročníkoch.010 bude  vydaná vo forme internej  publikácie. Na vypracovaní tejto publikácie sa podieľali všetci pedagógovia školy.

Ďalšou z aktivít je zvýšenie kľúčových kompetencií učiteľov školy v jazyku   anglickom. Jej cieľom je zabezpečiť, aby všetci učitelia školy získali potrebné zručnosti z jazyka anglického, ktorý je v EU najviac používaný a v ktorom sú vybavené všetky IKT technológie a väčšina softvérov. Trojstupňový modulárny kurz anglického jazyka bol zameraný na osvojenie resp. prehĺbenie komunikatívnych zručností účastníkov, potrebných pre zvládnutie bežných životných situácií. Učiteľov školy  naštartoval k ďalšiemu vzdelávaniu sa v jazyku anglickom a zároveň ich naučil využívať IKT technológie v štúdiu cudzieho jazyka.

Aktivitou, ktorá ešte nebola ukončená, je Kurz pedagogiky Márie Montessori. Jej cieľom je rozšíriť pedagogické kompetencie učiteľov školy na aplikáciu pedagogiky Márie Montessori do vzdelávacieho procesu žiakov 1.stupňa ZŠ.

Humanizačné aspekty premeny ľudskej spoločnosti sa premietajú zákonite do prostredia škôl. Kurz pedagogiky Márie Montessori rozvíja kompetencie pedagógov, vedúce k využívaniu pedagogiky Márie Montessori, ktorá  vychádza z vývinových zákonitostí a potrieb dieťaťa, jeho vekových osobitostí, genetickej vybavenosti a špecifických osobných zvláštností každej jednotlivej ľudskej bytosti. Nosnými piliermi Montessori pedagogiky sú jej princípy, ktoré je nutné dobre poznať, pochopiť, s nimi sa stotožniť a tak uplatňovať v praxi.

Príprava pedagógov je zameraná na permanentné komplexné ovplyvňovanie vývinu dieťaťa v zmysle hesla Márie Montessori „Pomôž mi, aby som to urobil sám“.  Uvádza pedagógov do oblasti prípravy prostredia pre deti zodpovedajúceho aktuálnemu výchovno-vzdelávaciemu zámeru tak, aby výchovno-vzdelávací proces poskytoval dieťaťu maximálne množstvo voľnej činnosti a podnecoval jeho kreativitu. Individuálna práca vyústi do kolektívnej práce, ku vzájomnej pomoci, kooperácii v skupinách, práci pre spoločný cieľ a na spoločnom riešení problémov, čo je už základom projektového vyučovania od 1. ročníka ZŠ.

Ukončením realizácie projektu nekončí modernizácia a inovácia vyučovacieho procesu. Postupne ďalšie ročníky základnej školy budú vzdelávané podľa nového školského vzdelávacieho programu.

Všetko smerujeme k tomu, aby absolventi našej školy boli vzdelaní na úrovni 21. storočia s kompetenciami, ktoré im umožnia úspešne zvládnuť ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách.

Mgr. Alena Filarská, manažér publicity

 

 
V CZŠ sv. Petra a Pavla oboznámili rodičov s ďalším veľkým projektom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 08 Marec 2010 00:00

V Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla beží od marca 2009 projekt pod názvom Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho overenie v 1. a 5. ročníku základnej školy. Minulý týždeň sa v rámci rodičovského združenia stretli v jednej z tried rodičia žiakov, ktorí sú do projektu zapojení a riaditeľka školy Mária Karašinská ich podrobne oboznámila so základnými cieľmi, ale aj samotnou realizáciou v poradí už tretieho veľkého projektu na spomínanej škole. „Vaše deti navštevujú ročníky, ktoré sú tzv. vedomostné. Školstvo prechádza veľkou reformou a v tejto súvislosti vyhlásilo Ministerstvo školstva SR mnohé výzvy na  projekty spolufinancované Európskou úniou a Slovenskou republikou. Na školách sa zavádzajú nové učebné metódy, tvoria sa nové vzdelávacie programy a pod. Naša škola sa, čo sa týka vzdelávania, snaží zapájať do mnohých projektov. Takým prvým projektom bolo v rokoch 2004 a 2005 vzdelávanie evidovaných nezamestnaných, ktorí si dopĺňali základné vzdelanie. V rámci ďalšieho dvojročného projektu už pre našich žiakov 9. ročníka sme zavádzali nové formy projektového vyučovania. V minulom roku sme začali s ďalším projektom pod názvom Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho overenie v 1. a 5. ročníku základnej školy.“ Projekt trvajúci 20 mesiacov napĺňa v rámci reformy systému vzdelávania a odbornej prípravy opatrenie pod názvom Premena tradičnej školy na modernú. Pre pedagógov CZŠ sv. Petra a Pavla je výzvou, aby sa stali nositeľmi nových informácií pre žiakov a aby boli kompetentní pripraviť ich pre vedomostnú spoločnosť. V súlade s výzvou projekt priamo zachytáva žiakov 1. a 5. ročníka, u ktorých sa bude prioritne overovať nový Školský vzdelávací program pod názvom Škola múdrosti a ducha. Z neho vyplýva, že vzdelávanie na 1. stupni sa bude zameriavať na humánnu a názornú pedagogiku Márie Montessori a kooperatívne vyučovanie (tzv. lasaliánska škola), na 2. stupni bude venovaná zvýšená pozornosť rozvoju kľúčových kompetencií v oblasti IKT, cudzích jazykov, komunikačných schopností a spôsobilosti pracovať v tímoch pri riešení komplexných projektových úloh, ktoré vyžadujú integráciu poznatkov z rôznych predmetov. Pedagógovia školy veria, že tento projekt bude úspešný a že sa im podarí premeniť školu na modernú, teda na takú, ktorá bude spĺňať požiadavky súčasnej doby. Hlavným zámerom je pripraviť žiakov CZŠ sv. Petra a Pavla na úspešné zvládnutie štúdia na stredných školách. Celkové výdavky naprojekt Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho overenie v 1. a 5. ročníku základnej školy predstavujú sumu 105 258,- €.

Prezentácia projektu (Microsoft Office PowerPoint 2007)

Propagačno-informačný leták (Adobe Reader)

Publikácia Školský vzdelávací program pre I. stupeň ZŠ - ISCED1 (Microsoft Office Word 2003)
Publikácia Školský vzdelávací program pre II. stupeň ZŠ - ISCED2 (Microsoft Office Word 2003)

Posledná úprava Utorok, 13 Apríl 2010 21:34
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2