VÚB zamestnanecký projekt PDF Tlačiť E-mail
Nadácia VÚB

Nadácia VÚB prostredníctvom zamestnaneckého projektu v rámci nadačného programu pre Vzdelávanie a pre Nádej podporila vzdelávanie zdravotne postihnutých detí a ich integráciu v školskom prostredí.

Podpora vzdelávania postihnutých detí a ich integrácia v školskom prostredí

Nadácia VÚB prostredníctvom zamestnaneckého projektu v rámci nadačného programu pre Vzdelanie a pre Nádej podporila vzdelávanie zdravotne postihnutých detí a ich integráciu v školskom prostredí CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove.

Finančne prispela na nákup didaktického materiálu Márie Montessoriovej, pedagogiku ktorej aplikujeme pri edukácii detí s postihnutím. Princípy tejto uznávanej pedagogičky spočívajú v osvojení si vedomostí a zručností v oblasti praktického života, zmyslovej, kozmickej i jazykovej výchovy a tiež v oblasti matematiky.

Darovaním 4 PC zostáv, zakúpením tlačiarne a špeciálnych výučbových programov zo strany nadácie sa zdravotne postihnutým deťom vytvárajú podmienky pre prvotný tréning v práci s PC. Tieto deti následne budú môcť navštevovať internetový školský klub, v ktorom budú mať možnosť s ostatnými zdravými žiakmi rozvíjať počítačové zručnosti v rámci voľnočasových aktivít, ale aj školskej prípravy. Práca s PC je nielen inovačným, ale aj silným motivačným činiteľom. Týmto spôsobom projekt prispeje k dosiahnutiu európskeho rozmeru vzdelávania na Slovensku, k zlepšeniu kvality života detí s fyzickým a mentálnym postihnutím a pomôže pri ich postupnom začlenení do života spoločnosti a v dospelosti do pracovného procesu. Partnerom projektu zo strany VÚB v Stropkove je Ing. Marek Manduľa, ktorému škola aj touto cestou ďakuje za spoluprácu a pomoc, predovšetkým však Nadácii VÚB, ktorá svojou finančnou pomocou podporila tieto aktivity .

A. Filarská

Text k fotografiám:

  • Špeciálne učebné pomôcky M. Montessoriovej slúžia okrem iného aj na precvičovanie jemnej motoriky a logického myslenia hendikepovaných detí. Zamestnanec VÚB Stropkov Ing. M. Mandľa a učiteľka špeciálnej triedy Mgr. A. Filarská spolu s postihnutými deťmi.
  • Darované počítače zo strany nadácie, na ktorých si deti osvojujú a upevňujú vedomosti a zručnosti z oblasti matematiky, čítania, písania i praktického života.