Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť - Cesta k úspechu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 17 Január 2020 19:33

CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť – Cesta k úspechu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu  a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu: marec 2019 – február 2021

ITMS2014+: 312011R543

Hlavné aktivity projektu:

1. Tvorba učebných materiálov a mimoškolská činnosť pre žiakov

Táto aktivita je realizovaná za účasti siedmich pedagogických zamestnancov s cieľom tvorby učebných materiálov, pracovných zošitov, prezentácií, rôznych textov a iných materiálov pre sedem krúžkov pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy, zvýšenia prírodovedných, matematických, enviromentálnych, jazykových a IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti, podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia.

2. Vzdelávanie a rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov

Aktivita je zameraná na vzdelávanie pedagógov a odborných zamestnancov v oblasti rozvoja a zvýšenia vedomostí a kľúčových kompetencií vrátane čitateľskej gramotnosti a IKT zručností. V rámci tejto aktivity budú realizované tri druhy neakreditovaných školení. Cieľom vzdelávanie je, aby si pedagóg základnej školy prehĺbil a rozšíril svoje profesijné kompetencie z oblasti čitateľskej gramotnosti ako nadpredmetovej kompetencie a jej implementácie do edukačného procesu.

3. Riadenie projektu

Riadenie projektu zabezpečujú zamestnanci CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov a zamestnanci pracujúci na dohodu o vykonaní práce. V rámci projektu budeme realizovať verejné obstarávanie na nákup zariadenia, IKT vybavenia, didaktických prostriedkov a školiaceho materiálu.

Posledná úprava Piatok, 17 Január 2020 19:37