Dni otvorených dverí PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 23 Február 2020 20:11

CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov Vás pozýva na dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia

11. a 18. marca 2020 od 13.00 do 17.00 hod. (streda) v priestoroch školy (2. poschodie,

Hrnčiarska 795/61, Stropkov) Môžete si pozrieť: vynovené priestory školy, moderné

vybavenie tried a učební, elektronický dochádzkový systém, elektronickú triednu knihu

a žiacku knižku. Vaše detí strávia príjemné zábavno-poučné popoludnie, pripravia sa na

zápis a Vy sa osobne porozprávate s pedagógmi školy.

dod-2020

Posledná úprava Piatok, 28 August 2020 20:09
 
iBobor PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 22 Október 2019 14:23

Navštevuješ 2.-9. ročník základnej školy, chceš sa otestovať ako zvládaš logické úlohy na PC? Zapoj sa do obľúbenej medzinárodnej súťaže z informatiky. V šk. roku 2018/2019 sa v 57 krajinách zapojilo do nej 2 785 588 žiakov. Prihlásiť sa môžeš u svojho učiteľa informatiky (2.-4. ročník - R. Kizáková, 5.-9. ročník - L. Vateha) do 28.10.2019. Samotná súťaž bude prebiehať v dňoch 11.-15.11.2019 v učebni informatiky podľa rozpisu.

Posledná úprava Piatok, 17 Január 2020 19:30
 
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť - Cesta k úspechu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 17 Január 2020 19:33

CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť – Cesta k úspechu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu  a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu: marec 2019 – február 2021

ITMS2014+: 312011R543

Hlavné aktivity projektu:

1. Tvorba učebných materiálov a mimoškolská činnosť pre žiakov

Táto aktivita je realizovaná za účasti siedmich pedagogických zamestnancov s cieľom tvorby učebných materiálov, pracovných zošitov, prezentácií, rôznych textov a iných materiálov pre sedem krúžkov pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy, zvýšenia prírodovedných, matematických, enviromentálnych, jazykových a IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti, podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia.

2. Vzdelávanie a rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov

Aktivita je zameraná na vzdelávanie pedagógov a odborných zamestnancov v oblasti rozvoja a zvýšenia vedomostí a kľúčových kompetencií vrátane čitateľskej gramotnosti a IKT zručností. V rámci tejto aktivity budú realizované tri druhy neakreditovaných školení. Cieľom vzdelávanie je, aby si pedagóg základnej školy prehĺbil a rozšíril svoje profesijné kompetencie z oblasti čitateľskej gramotnosti ako nadpredmetovej kompetencie a jej implementácie do edukačného procesu.

3. Riadenie projektu

Riadenie projektu zabezpečujú zamestnanci CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov a zamestnanci pracujúci na dohodu o vykonaní práce. V rámci projektu budeme realizovať verejné obstarávanie na nákup zariadenia, IKT vybavenia, didaktických prostriedkov a školiaceho materiálu.

Posledná úprava Piatok, 17 Január 2020 19:37
 
V ZŠ úspešnejší II - Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 17 Január 2020 19:02

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov


V základnej škole úspešnejší II – Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám

Cieľ projektu:

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov


Trvanie projektu:

september 2019 – august 2022

ITMS2014+: 312011U612

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

Posledná úprava Piatok, 17 Január 2020 19:32
 
Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 30 August 2018 00:00

Slávnostné otvorenie šk. r. 2018/2019 sa uskutoční 03. septembra 2018

8:00 slávnostná sv. omša VENI SANCTE s požehnaním školských aktoviek (Sanktuárium Najsv. Tela Pána)

9:00 slávnostné otvorenie šk. roka - príhovor riaditeľky školy, predstavenie prváčikov (Sanktuárium Najsv. Tela Pána)

10:00 privítanie prváčikov v škole (1.A - II. poschodie CZŠ)

Posledná úprava Nedeľa, 02 September 2018 21:07
 
Riaditeľské voľno - 7. máj 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 10 Apríl 2018 18:13

Riaditeľ CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov p o s k y t u j e žiakom školy z dôvodu osláv Dňa katolíckych učiteľov riaditeľské voľno  dňa 7. mája 2018 (pondelok).

V tento deň podľa záujmu rodičov bude zabezpečená prevádzka jedného oddelenia ŠKD.

S katolíckym pozdravom Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

 
Prihláška na stravu v šk.r. 2019/2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 05 August 2019 21:02

Na základe zmien v školskom stravovaní od 1.9.2019 prosíme všetkých rodičov o vyplnenie a doručenie zápisného lístku na stravu - prihlášky na stravu pre nový školský rok 2019/2020 do 22.8.2019 v čase od 8.00-14.00 hod. do kancelárie školy p. Gimovej. Ďakujeme za porozumenie.  Zápisný lístok - formát docx (Word), formát pdf (Acrobat Reader).

Posledná úprava Pondelok, 05 August 2019 21:14
 
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť - Cesta k úspechu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 17 Január 2020 19:21

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť – Cesta k úspechu

Cieľ projektu:

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu:   marec 2019 – február 2021

ITMS2014+: 312011R543

www.esf.gov.sk , www.minedu.gov.sk

Posledná úprava Piatok, 17 Január 2020 19:32
 
Riaditeľské voľno PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 18 Október 2018 19:38

Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje riaditeľské voľno žiakom školy z prevádzkových dôvodov dňa 29. októbra 2018 (pondelok).

V tento deň podľa záujmu rodičov bude zabezpečená prevádzka jedného oddelenia ŠKD v špeciálnej triede v Dome detí Božieho milosrdenstva. Školská jedáleň pri ZŠ Hrnčiarska 795/61 v tento deň nebude v prevádzke.

 
Pieseň pre Svätého Otca 2018 - 23. ročník PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 29 Máj 2018 13:35

Neodmysliteľnou súčasťou májových podujatí vo farnosti a meste Stropkov je v ostatných rokoch aj spevácka súťaž katolíckych škôl Košickej arcidiecézy Pieseň pre Svätého Otca, ktorú tradične organizuje CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove v spolupráci s farnosťou a mestom Stropkov.

23. mája 2018 sa v priestoroch divadelnej sály MsKS konal už jej 23. ročník, ktorý začal slávnostnou svätou omšou v Sanktuáriu Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána. Hlavným celebrantom a vzácnym hosťom bol Mons. Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb PhD., kanonik Košickej arcidiecézy, predseda komisie pre posvätný rád a ministéria.  Po milom úvodnom slove postupne vzdalo úctu  Svätému Otcovi Františkovi 48 súťažiacich z 18 cirkevných škôl. Ich výkony hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. E. Zacharová – predsedníčka a členky: Mgr. M. Polohová a Mgr. M. Prusáková. Aj tento ročník zhodnotila vysoko pozitívne vzhľadom na neustále stúpajúcu kvalitu speváckych talentov, ako i  organizácie súťaže. Svedčí o tom tiež umiestnenie spevákov v jednotlivých pásmach, keď nikto neodišiel bez ceny a diplomu.

Našu CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove reprezentovali Angelka Renčková (I. kat.), Terezka Bujdošová (II. kat.), Emka Maťašová (III. kat.) a spevácke duo Emka Maťašová a Laura Šlangová (IV. kat.). V prvých troch kategóriách si dievčence vyspievali zlato a v poslednej striebro, a to aj zásluhou pedagógov – Mgr. D. Šlangovej, Mgr. Š. Perátovi a Mgr. Z. Petriľákovej, ktorí ich na súťaž pripravovali. Tešíme sa spolu s nimi a veríme, že sú povzbudením aj pre ďalších, ktorí by chceli spevom vyjadriť svoju vieru a oddanosť Svätej Cirkvi.

 
Zápis do 1. ročníka šk.r. 2018/2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 10 Apríl 2018 18:01

CZŠ sv. Petra a Pavla Vás pozýva na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 7. apríla 2018 od 14.00-16.00 hod. v priestoroch školy na 2. poschodí. Po tomto termíne je možné zapísať dieťa do 30. apríla 2018 v kancelárii školy. (format pdf)

Posledná úprava Utorok, 10 Apríl 2018 18:12
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 35

Kto je on-line?

Máme online 8 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy